صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

استخدام

استخدامشرایط استخدام در دستگاههای دولتی

فصل اول : استخدام
بخش اول : شرایط استخدام در دستگاههای دولتی
تعریف استخدام
عملیات اداری از نظر حقوقی به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می‌شود، ولیکن در عمل تمامی این عملیات توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود. این اشخاص حقیقی که بر طبق برخی اصول خاص و با احراز شرایط قانونی به خدمت سازمان‌های اداری درمی‌آیند، مستخدم نامیده می‌شوند.
در لسان حقوقی منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می‌شود. دلیل تصریح بر قید «پذیرفته شدن» آن است که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نبوده و برای اینکه فردی مستخدم شمرده شود لازم است اولاً از طرف دولت و مراجع ذیصلاح پذیرفته شود و ثانیاً باید اشتغال به خدمت دولت داشته باشد. منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار) مکلف به انجام آن می‌باشد، اشتغال داشته باشد
1-    مراحل استخدام کارمند در دستکاه اجرایی

•    جمع آوری نیازهای استخدامی واحدها با توجه به لیست های سازمانی بلاتصدی توسط اداره کارگزینی و رفاه و ارسال به کمیتة اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
•    تهیه برگ تعیین مشخصات شغل و مشاغل (خارج از سازمان) وشرایط احراز پست ها در کمیتة اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و ارسال به اداره کارگزینی و رفاه
•    تنظیم آگهی استخدام ( خارج از سازمان) براساس شرایط احراز شغل توسط ادارة کارگزینی و رفاه
•    آگهی استخدام توسط کارگزینی به دفتر امور آموزش عمومی و عالی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور جهت بررسی و صدور مجوز ارسال می گردد
•    دفتر امور آموزش عمومی و عالی آگهی را بررسی و در صورت تأیید جهت درج در روزنامه های کثیر‌الانتشار مهمور نموده اعاده مینماید
•    انجام چاپ آگهی در روزنامه از طریق ادارة ارشاد شهرستان توسط اداره کارگزینی و رفاه
•    دریافت مدارک متقاضیان و اعلام برنامه زمان بندی شده جهت مصاحبه (کتبی و یا شفاهی و یا ترکیبی از هر دو) به دفتر امور آموزش عمومی و عالی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و استان  بمنظور اطلاع و اعزام نماینده
•    برگزاری آزمون و مصاحبة تخصصی و علمی با نظارت و همکاری نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده هسته گزیش و واحد ذیربط و ادارة کارگزینی و رفاه
•    معرفی پذیرفته شدگان در آزمون به نسبت دو برابر تعداد مورد نیاز
•    ارسال فهرست اسامی و مشخصات کلیه شرکت کنندگان در مصاحبه و همچنین نسخه ای از صورتجلسات تنظیمی (مصاحبه) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان
•    معرفی پذیرفته شدگان (دو برابر) به هستة گزینش جهت طی مراحل قانونی
•    پس از اعلام نظریة گزینش از داوطلب دعوت به عمل آمده جهت انجام معاینه به مراکز درمانی معرفی می شود
•    معرفی متقاضی به مراجع ذیصلاح جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
•    تشکیل پرونده وتکمیل مدارک، تهیه پیش نویس حکم استخدام رسمی آزمایشی و یا قرارداد استخدام پیمانی (خارج از سازمان) و ارسال به امور مالی توسط ادارة کارگزینی و رفاه
•    ارسال اسامی پذیرفته شدگان از سوی اداره کارگزینی و رفاه به دفتر طرح، توسعه و تحول اداری جهت طی دوره های توجیهی، عمومی و شغلی
•    قبل از پایان دورة خدمت آزمایشی (برای مستخدمین که به صورت رسمی استخدام می شوند)، مراتب جهت چگونگی عملکرد مستخدم به واحد متبوع مستخدم اعلام می شود تا چنانچه از نحوة عملکرد مستخدم رضایت حاصل باشد نظر واحد جهت صدور حکم استخدام قطعی به اداره کارگزینی و رفاه  اعلام شود
•    سپس مراتب توسط اداره کارگزینی و رفاه به هستة گزینش جهت بررسی نهایی منعکس می شود
•    پس از دریافت نظر گزینش در صورت مثبت بودن حکم استخدامی قطعی توسط اداره کارگزینی و رفاه تهیه می‌شود
•    نسخة سازمان جهت ممهور نمودن به مهر هستة گزینش به هستة مذکور ارسال می شود
•    پس از انجام مراحل فوق با توجه به تفویض اختیار موضوع ماده 19 قانون استخدام کشوری به کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه، تصویر مجوز استخدام اولیه و مدارک مورد نیاز و تصویر گواهی طی دورة توجیهی بدو استخدام و گواهی طی دوره های شغلی (خارج از سازمان) جهت تأیید نهائی در کمیتة طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه طرح و بررسی می گردد.(برای مستخدمین رسمی)
•    اداره کارگزینی و رفاه اصل حکم استخدام رسمی یا قرارداد استخدام پیمانی را به مستخدم و رونوشت آن را به ادارات ذیربط و نسخه ای را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال می نماید


2 - شرایط عمومی استخدام :
عمومی استخدام ابتدا در قانون استخدام کشوری بیان شد که با تصویب قانون مدیریت کشوری در سال 1386 با کمی تغیرات در مواد 41 و42 مجددا مورد تاکیدقرار شرایط گرفت
 ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
 ماده 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
 الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .
ب - داشتن تابعیت ایران‌.
در این بند صرفا به داشتن تابعیت ایران اشاره شده است و هیچ قید دیگری بچشم نمی خورد ولی با کمی تامل در همین قانون در بخشی از ( ماده 98 ) به مطب مهمی بر خورد میشود که قبول  تابعیت را موجب انفصال دانسته است.
(ماده 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.)
ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.
( مدت خدمت سربازی جزسنوات خدمت وبیمه محسوب میشود. به فصل سنوات مراجعه شود )
د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر                                                                   
در خصوص عدم اعتیاد به دخانیت و مواد مخدر مطلبی قابل بحث نیست . ولی ایا مواد ی چون کراک . شیشه و قرصهای روان گردان نیزمشمول مواد مخدر میباشد یا نه . به اصلاحیه زیر اشاره میگردد:
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 ابتدا مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ1376.8.17 به تصویب نهایی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است سپس  اصلاحات بعمل آمده در آن بموجب قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب شد و در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است که بطور جداگانه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۶۶ روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۸۹ به چاپ رسید نظر به اینکه درک و فهم و مطابقت این دو قانون اصلاحی برای عموم متعسر بود لذا حقیر را بر آن داشت تا با تلفیق آنها مجموعه زیر را منتشر نمایم لذا چنانچه خوانندگان محترم در حین مطالعه با اشتباهات تحریری مواجه باشند مستدعی است مراتب را در بخش نظرات منعکس فرمایند.
لازم به ذکر است که عبارت جدید «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و  مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) که با علامت زیر خط دار مشخص شده و همچنین عبارت اصلاحی «مصادره اموال ناشی از همان جرم» در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهای (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) بجای عبارت «مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» ازجمله تغییرات عمده ای بوده اند که بعلت کثرت دایره شمول از ذکر اصلاحی در مقابل آن خودداری شده است

. هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
ماده واحده قانون تعریف محکومیت های کیفری مؤثر
به موجب ماده واحده اشعاری مراد از محکومیت های کیفری مؤثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:
۱) محکومیت به حد
۲) محکومیت به قطع یا نقص عضو
۳) محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی
۴) محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال ۱۳۸۲)
۵) سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات
با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:
۱) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
۲) عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
۳) عضویت در هیأت های منصفه و امنا.
۴) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
۶) وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.
۷) انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
۸) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

 و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .
 ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام  می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
 تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
   در این خصوص در قانون برنامه پنجم توسعه اینچنین امده است :
ماده 44 قانون برنامه پنجم بند و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.
       ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.
تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است. (در این مورد در بخش مربوط به گزینش اشاراتی رفته است)
تبصره 5 - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.
ماده 43 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
 ماده 44 - به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت  می‌رسد.
-    انواع استخدام
-    انواع قرارداد های استخدامی دولتی کدامند؟

-    انواع استخدام با توجه به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری دو نوع است. رسمی یا پیمانی. تبصره ماده 32 قانون مذکور، یک نوع قراردادی را تحت عنوان قراداد کار ساعتی و کار معین مطرح می‌کند. با توجه به این مقررات می‌توانیم بگوییم که قراردادهای استخدامی در دستگاه‌های دولتی سه مورد است، اما موردهای دیگری هم وجود دارد.
مهمترین قرارداد، پیمان استخدامی است. خوشبختانه با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمند رسمی ندارند. تنها تفاوت این است که پیمانی و قراردادی ثبات شغلی ندارند، اما استخدام رسمی‌ها حکمی است و امنیت شغلی دارند.
نوع دوم قرادادها؛ قرارداد کار معین یا مشخص است. این قرارداد موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف 10 درصد سمت‌های سازمانی خود، با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند.
این نوع قراردادها همان طور که از نام آنها پیداست، برای انجام کار معین و مشخص منعقد می‌شوند و معمولا قراردادها یک ساله هستند. کل حقوق و مزایا در قالب یک سال پیش ‌بینی می‌شود و به صورت یک‌دوازدهم ماهیانه پرداخت می‌شود. این نوع قرادادها به جهت نحوه ی تعیین حقوق و مزایایشان محل بحث اند. قرارداد کار ساعتی که در این تبصره پیش ‌بینی شده است، قراردادی است که افراد بر اساس ساعت های کاری که انجام می‌دهند حقوق و مزایایی را دریافت می‌کنند.
بنابراین طبق قانون قرارداد‌ها سه نوع هستند؛ پیمانی، کار معین و ساعتی. اما علاوه براینها یکسری قراردادها در دستگاه‌های دولتی بر اساس قوانین و مقررات وجود دارد که یکی از آن ها قراردادهای پژوهشی است. یکی از راه‌هایی که معمولا اشخاص ممکن است در قالب قرارداد پژوهش با دستگاه اداری همکاری کنند همین نوع است. قراردادهای پژوهشی بستگی به آن طرح و پژوهشی دارد که انجام می‌گیرد وبه طور قطع به صورت یک مبلغ برآورد پروژه و طرح تحقیقاتی است که مدت دارد و در طول آن مدت که اجرا می‌شود پرداخت می‌شود. بنابراین پرداخت آن به صورت ماهانه منتفی است و بیشتر در قالب مراحل کار پرداخت می‌شود. علاوه بر آن، یک نوع قراردادی که از قبل در دستگاه‌ها وجود داشته است، تحت عنوان قرارداد خرید خدمت است
-    لازم بذکر است انواع قرارداد در قانون استخدام کشوری نیز به دوصورت رسمی و پیمانی بیان شده بود ولی با انچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری امده بسیار متفاوت بود بطوری که استخدام رسمی بدون دوره ازمایشی وحداقل مدت پیمانی 6 ماه و حداکثر ان 2 سال بود در حالی که درماده 45 قانون جدید شرایط دیگری بیان شده ذیلا اشاره میگردد:
-    ماده 45-  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
-     الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
-     ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و  برای مدت معین.
-     تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
-     تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
-     تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از  شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
-     تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.
-    باید توجه داشت این موضوع در مورد ماموریت کارکنان رسمی و ثابت تکلیف دیگری دارد که در بند " و" ماده 50 امده است :
-    ماده 50 قانون برنامه پنجم.بند و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.
-    
-     ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
-     الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
-     ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .
-     ج - تأیید گزینش.
-     تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به  استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
-     الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
-     ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
-     ج - لغو حکم.
-     تبصره 2-  با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
-     1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.
-     2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.
 تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
-    آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشور
-           ماده1ـ به منظور تشخیص صلاحیت‌های موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، « کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود:
       الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس).
       ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر).
       ج ـ مسئول واحد محل خدمت کارمند.
       د ـ مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی.
       هـ ـ یک نفر متخصص سنجش و اندازه‌گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
       ماده2ـ شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت‌ها، حداقل امتیاز لازم دوره‌های آموزشی، فرایند صدور حکم استخدامی قطعی و یا نحوه اعمال یکی از روش‌های مذکور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهدرسید.
       ماده3ـ در طی دوره آزمایشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه‌های اجرایی و اعزام به مأموریت بلامانع است.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
-    
 ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است
-    توصیه های گزینش برای استخدام
-    مراحل و محتوای آزمونها و ارزیابی داوطلبان استخدام
            جهت تعیین سطح معلومات عمومی، پایه و دانش فنی و ارزیابی روانشناختی داوطلبان استخدام در مقاطع مختلف تحصیلی، آزمون های علمی (اعم از کتبی و مصاحبه) به شرح ذیل بعمل می آید.
1- آزمون ( کتبی)
الف – مقاطع تحصیلی
(1) – کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد :
از داوطلبان استخدام در این مقاطع آزمون کتبی شامل ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، کامپیوتر و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی (حسب مورد) بعمل می آید.
(2) –دکتری :
از داوطلبان استخدام در مقطع دکتری آزمون کتبی به روش فرع (1) بعمل نخواهد آمد، مگر از پزشکان عمومی که محتوای آزمون شامل ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، کامپیوتر و دروس تخصصی رشته پزشکی خواهد بود. کلیه داوطلبان استخدام در مقطع دکتری در ارزیابی روانشناختی و مصاحبه شرکت خواهند نمود.
ب – امتیازات :
امتیاز هر یک از دروس آزمون کتبی در کلیه مقاطع 100 و میانگین آنها بعنوان نتیجه امتیاز آزمون مذکور محسوب می شود.
 
تبصره1- برای ورود به مرحله بعد، میانگین کل آزمون کتبی داوطلب باید حداقل 60 بر مبنای100 باشد.
تبصره 2- در موارد خاص که تعداد پذیرفته شدگان در مرحله آزمون کتبی کمتر از حد نصاب لازم برای مرحله بعد باشد می توان حداقل 60 درصد میانگین امتیازات نفرات اول تا سوم هر رشته در آن آزمون را برای ورود به مرحله بعد ملاک قرار داد. تعیین درصد مربوط حسب گزارش شرکت ها از وضعیت نمرات خام داوطلبان به تفـکیک مقطع و رشته تحـصیلی با تـوجه به سـقف مجوزهـای مـأخوذه و تعـداد افـراد برای ورود به مـرحله بـعد در هر رشـته تحـصیلی، با موافقت معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت خواهد بود.
ج – انتخاب داوطلبان استخدام در مرحله آزمون کتبی با رعایت تبصره¬ های زیر صورت  می پذیرد :
تبصره1 – تعداد نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون کتبی ، دو برابر تعداد کل مورد نیاز خواهد بود و افراد دارای بالاترین امتیاز به ترتیب ، برای ورود به مراحل بعدی انتخاب
می شوند .
تبصره2- داوطلبان ثبت نام شده واجد شرایط و مشخصه های دانش آموختگان ممتاز ، در زمان استخدام ، به تفکیک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد / دکتری ، بر مبنای شاخص های ممتازی مندرج در بند (1) قسمت {6-01-2}، ارزیابی و براساس احراز بیشترین فراوانی شاخص ها ( معدل فارغ التحصیلی ، رتبه فارغ التحصیلی ، بنیاد ملی نخبگان ، دانشجوی نمونه کشوری) به ترتیب اولویت امتیاز و مابقی داوطلبان با توجه به فراوانی شاخص های احراز شده در اولویت بعدی قرار می گیرند. در شرایط مساوی بودن فراوانی شاخص ها ، اولویت انتخاب برای دعوت به مصاحبه ، براساس فراغت از تحصیل به ترتیب از دانشگاه های مندرج در فرع (2) جزء (الف) بند (1) قسمت {6-01-2} و تبصره ذیل آن ، سایر دانشگاههای دولتی مندرج در فرع (1) جزء (الف) بند (1) قسـمت {6-01-2} ، دانشـگاه های مندرج در فرع (3) جزء (الف) بند (1) قسـمت {6-01-2} و نهایتاً سایر واحدهای دانشگاهی فرع (3) جزء (الف) بند (1) قسمت {6-01-2} صورت می پذیرد.
 
2- آزمون های استعداد و ارزیابی روانشناختی
هدف از انجام آزمون های فوق، تشخیص سلامت روان و تناسب ویژگیهای رفتاری و شناختی و شخصیتی فرد با ویژگیهای شغل مورد نظر و همچنین تشخیص میزان سازگاری عمومی فرد با انواع فعالیتهای حرفه‎ای و محیط سازمانی می‎باشد.آزمونهای فوق شامل آزمونهای شناختی (آزمون هوش عمومی و آزمون استعدادهای شناختی)، آزمونهای روانی حرکتی، آزمونهای شخصیت و آزمونهای رغبتها ، نگرش ها و ارزشها می باشند . هر یک از این آزمونها به فراخور نیاز به تنهائی یا با دیگری
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ارزیابی که ترجیحاً توسط یکی از مراکز مطالعات و خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی مورد تأیید معاون توسعه مـنابع انسانی و مدیریت صورت می گیرد، به صـورت کتبی / شفاهی و یا هر دو ، براساس استانداردهای موجود انجام خواهد شد.
3- مصاحبه
ملاک ورود به مرحله مصاحبه نتیجه آزمون کتبی و یا روانشناختی (حسب مورد) خواهد بود. مصاحبه در دو بخش تخصصی و ارزیابی روانشناختی انجام می گیرد.
هدف از بخش تخصصی مصاحبه، ارزیابی فعالیتها و تجارب کاری مرتبط با شغل و رشته تحصیلی، بررسی توانمندیها و قابلیت های فرد در رابطه با دانش فنی و تخصصی و دیگر مهارت های متقاضی می باشد. مجموع امتیازات بخش مصاحبه تخصصی100 خواهد بود. کسب حداقل 40 درصد امتیاز مرحله مصاحبه تخصصی جهت انتخاب در ردیف قبول شدگان الزامی و امتیاز کمتر از آن به منزله عـدم پذیـرش نهایی متقاضـی می باشد . جهت استـخدام دانش آموخـتگان ممتاز ( موضوع قسمت {6-01-2}) حد نصاب فوق در مرحله مصاحبه، 50 درصد امتیاز ملاک عمل قرار می گیرد.
در بخش ارزیابی روانشناختی مصاحبه، داوطلب از بعد سازگاری روانشناختی، چگونگی تعاملات و مهارتهای اجتماعی و مهارتهای مقابله ای ، ارزیابی می گردد.
الف – ترتیب گروه مصاحبه کننده :
مصاحبه توسط گروهی که حتی الامکان بایستی در هر نوبت استخدام تا پایان مرحله  مصاحبه ثابت باشند، متشکل از سه نفر از مدیران یا کارشناسان با مدرک تحصیلی مرتبط حداقل کارشناسی، دارای حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی، ترجیحاً شاغل در مشاغل مدیریت و سرپرستی ، دارای گواهینامه مصاحبه و آشنا با مصاحبه های استخدامی (مورد تایید اداره کل آموزش، نیروی انسانی و توسعه مدیریت) و کارشناس خبره روانشناس صنعتی سازمانی و نماینده صاحب نظر از طرف گزینش صورت می پذیرد.
ب – خلاصه شرح مشاغل/ گروه های شغلی مورد نظر بایستی قبلاً در اختیار مصاحبه کننده قرار گرفته باشد.
نتایج آزمون ارزیابی روانشناختی بدون توجه به نتایج آزمون های کتبی و مصاحبه علمی مورد بررسی قرار گرفته و بصورت مقایسه شایستگی متقاضی با شرایط شغل ارایه می گردد.
تبصره 1- در صورت مرتبط بودن موضوع پایان نامه دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با نیاز صنعت نفت و تشخیص آن توسط اعضاء مصاحبه کننده، حداکثر تا 10 درصد امتیاز کسب شده در مصاحبه تخصصی به امتیاز مصاحبه داوطلب افزوده خواهد شد.
تبصره 2- افراد دارای سابقه و تجربه مفید ومرتبط با شغل مورد نظر از امتیاز ویژه برخوردار خواهند شد. این امتیاز به ازاء هر سال تجربه مکتسبه خارج از صنعت نفت 5/1 درصد و حداکثر 15 درصد و در داخل صنعت نفت به ازاء هر سال 5/2 درصد و حداکثر 25 درصد کل امتـیاز کسب شده در مصاحبه تخصصی خواهد بود که به امـتیاز داوطلب افـزوده می شود.
4- انتخاب قبول شدگان
الف – نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون کتبی ، بر اساس جمع امتیازات کسب شده در آن آزمـون و مصـاحبـه تخصصی و امـتیازات ویـژه منـدرج در بـند 5 قسمـت {7-01-2} (در صورت داشتن شرایط) با کسب موفقیت در ارزیابی روانشناختی به ترتیب بالاترین امتیاز و به ترتیب اولویت، در فهرست قبول شدگان سهمیه تخصیصی قرار می گیرند .
تبصره – ارزیابی روانشناختی علاوه بر آزمون کتبی، برای همه مشاغل در جلسه مصاحبه توسط کارشناس خبره روانشناس صنعتی سازمانی مورد سنجش قرار می گیرد .
 
ب – جهت اعمال ضوابط و معیارهای قانونی در انتخاب افراد اصلح ، ادارات تأمین نیروی انسانی شرکتهای اصلی تا 25/1 برابر ظرفیت مجوزهای استخدامی، افراد پذیرفته شده در مرحله آزمون کتبی ومصاحبه و ارزیابی روانشناختی را به همراه نمرات اخذ شده در هر مرحله به هسته های گزینش ذی ربط معرفی می نمایند.
ج- هسته های گزینش موظفند براساس برنامه زمانبندی توافق شده با ادارات تأمین نیروی انسانی شرکتها و یا در مدت زمان قانونی پیش بینی شده در مقررات قانون گزینش ، نسبت به اعلام نتایج اسامی پذیرفته شدگان به شرکتها اقدام نمایند.
تبصره 1- در صورت عدم اعلام نتایج در مهلت مقرر توسط هسته گزینش با هماهنگی و نظارت هیأت مرکزی گزینش وزارت نفت اقدام لازم معمول شود.
تبصره 2- در صورت اعلام نتایج پذیرفته شدگان کمتر از مجوزهای مأخوذه توسط هیأت مرکزی گزینش وزارت نفت، ادارات تأمین نیروی انسانی شرکتهای اصلی در مورد معرفی سایر افراد پذیرفته شده در آزمون های استخدامی به ترتیب اولویت به هیأت مذکور اقدام
می نمایند.
تبصره 3- در مـورد افراد انتـخاب نشده از طریق گزینـش که پس از طـی مراحل تجدید نظر، گزینش با پذیرش متقاضی موافقت به عمل آورد و جذب داوطلب به دلیل تکمیل ظرفیت امکان پذیر نباشد، پذیرش متقاضی در برنامه های جذب آتی صنعت نفت بدون شرکت در آزمونهای استخدامی مقدور خواهد بود.
د - از داوطلبان استخدام همزمان با انجام معاینات طب صنعتی، آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر به عمل می آید. در صورت مثبت بودن  قطعی تست اعتیاد به مواد مخدر ، بقیه مراحل استخدام متوقف خواهد شد .
تبصره 1- در شرایط خاص و عدم قطعیت تست اعتیاد به تشخیص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ، موضوع توسط سازمان مذکور از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکی قابل پیگیری و اقدام می باشد .
 
تبصره 2- در صورتی که تعدادی از افراد معرفی شده در مرحله طب صنعتی انتخاب نشوند، به همان میزان از نفرات بعدی قبول شده ، به ترتیب اولویت معرفی می گردند تا نیاز تأمین شود.
هـ - قبول شدگانی که بدلیل محدودیت مجوز استخدام، جذب نشوند توسط دیگر واحدهای تابعه صنعت نفت که مجوز استخدام در همان رشته یا رشته ها را دریافت می کنند ، بدون شرکت مجدد در آزمون ، پس از طی مراحل گزینش و طب صنعتی قابل جذب می باشند. در این موارد اعتبار قبولی در آزمونها و مصاحبه حداکثر یکسال از تاریخ برگزاری آزمون کتبی یا مصاحبه (هر کدام که مؤخر باشد) بوده و ضرورت انجام مصاحبه مجدد با این قبیل داوطلبان ، به اختیار واحد متقاضی خواهد بود.
و– اختصاص درصدی از مجوزهای استخدامی در مناطق / استان های حوزه فعالیت صنعت نفت به منظور جذب و استخدام داوطلبان بومی که حد نصاب آزمون کتبی را کسب نموده باشند، براساس تکلیف مقرر در تصویب نامه های هیأت وزیران که صنعت نفت را مکلف به اجرای آن نموده باشد ، صورت می پذیرد . در صورت عدم تأمین نیرو ، از داوطلبان غیر بومی بر حسب امتیازات مکتبسه دعوت به عمل آید.
در هر صورت جذب نیروهای بومی نبایستی از 50 درصد مجوزهای استخدامی بیشتر باشد مگر آنکه حسب مقررات موضوعه ، تکلیف دیگری مقرر شده باشد .
تبصره – اختصاص سهمیه بومی موضوع این جزء ، پس از کسر 25 درصد سهمیه تخصیص داده شده به فرزندان شاهد ، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان دارای حداقل 5 سال سابقه اسارت و همچنین سهمیه جذب 5 درصد موضوع جزء (د) بند (5) قسمت {7-01-2} ، محاسبه می گردد. داوطلبانی که به صورت توأمان بومی و ایثارگر باشند در هر یک از سهمیه های استخدامی که پذیرفته شوند در سر جمع هر یک از سهمیه های مذکور (حسب مورد) منظور و به ازاء تعداد آنها به سهمیه عمومی سایر داوطلبان استخدام اضافه     می گردد.
 
 
5- امتیازات ویژه
الف - افراد ذکر شده در جدول زیر در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی  از امتیازات ویژه مندرج  در جدول برخوردار خواهند شد. امتیازات تعیین شده در جدول صرفاً برای یکبار در مرحله آزمون کتبی یا در مرحله مصاحبه تخصصی
( هر کدام که به نفع داوطلب باشد) به نتیجه امتیازات کسب‎ شده فرد اضافه می گردد.
                         جدول امتیازات ویژه
 
ردیف    واجدین شرایط اولویت    امتیاز اولویت
1    فرزندان شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی غیر قابل بکار ( حالت اشتغال )     25 درصد کل امتیاز کسب شده
2    خانواده شهدا ( همسر، برادر و خواهر)    برای همسر شهید 15 درصد و برای برادر و خواهر  دو شهید 15 درصد و برای برادر و خواهر  شهدا 10 درصد از کل امتیاز کسب شده
3    جانبازان ، همسر و فرزندان آنان    برای جانباز به ازاء هر5 درصد جانبازی 4 درصدو برای همسر و فرزندان آنان به ازاء هر 10 درصد جانبازی 4 درصد، هر کدام حداکثر 25 درصد از کل امتیاز کسب شده
4    رزمندگان ، همسر و فرزندان آنان    به ازاء هر یکماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 1 درصد و برای همسر و فرزندان به ازاء هر سه ماه سابقه حضور داوطلبانه 1 درصد از کل امتیاز کسب شده ( هر کدام حداکثر 25 درصد)
5    آزادگان ، همسر و فرزندان آنان    به ازاء هر یکسال اسارت 5/2 درصد، حداکثر 25 درصد از کل امتیاز کسب شده

- ممنوعیت قانونی ناشی از اشتغال دولت
کارمندان در اشتغال به مشاغل دولتی و آزاد با برخی ممنوعیت‌های قانونی مواجه هستند.
الف- ممنوعیت جمع مشاغل دولتی: مطابق مستفاد اصل 141 قانون اساسی و ماده 94 ق.م.خ.ک، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و مستخدمین دولتی نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در مؤسسات دولتی و یا عمومی، نمایندگی مجلس شوای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوه حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنها ممنوع است. البته سمت‌های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.
ضمن اینکه مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی داشته باشد و متخلفین از قانون، اعم مستخدم، آمر و صادرکننده حکم استخدام در صورت اطلاع از شغل دوم و مسؤولین ذیحسابی واحدهای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا و اطلاع از شغل دوم به مجازات انفصال محکوم خواهند شد.
ب- ممنوعیت جمع شغل دولتی و آزاد: با توجه به اینکه کارمند دولت ساعات اداری را در قبال دریافت حقوق و مزایا در اختیار دولت قرار داده است، بنابراین حق ندارد در ساعات اداری به انجام مشاغل خصوصی بپردازد. ولی همانگونه که مشخص است، اشتغال به مشاغل آزاد و خصوصی در اوقات غیراداری ممنوعیتی ندارد.
البته مطابق قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی که مدیریت، بازرسی، نظارت و یا بیش از پنج درصد سهام آنها متعلق به کارمندان می‌باشد، حق ندارند در معاملات دولتی وارد شوند.

بخش دوم : تعاریف و شرایط استخدام در شهرداریها
ایینامه مربوطه در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/22021 مورخ 7/7/1380 وزارت کشور و به استناد تبصره ( 38 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور را بشرح زیر تصویب رسیده است.
 
-    دایره شمول قانون
-    این قانون مشمول کلیه شهرداریهای کشور و سازمانهای تابعه ای که در اساسنامه انها مقررات ویژه ای پیش بینی نشده خواهد بود. و این موضوع در ماده 1 اییننامه بیان گردیده است.
-    ماده 1 - کلیه شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته مشمول مقررات این آئین نامه هستند .
تبصره - سازمانهای وابسته به شهرداری که به استناد مواد ( 84 ) و ( 111 ) قانون شهرداری - مصوب 1334 - تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه آنها توسط شهرداری تامین شده باشد در صورتی که در استاسنامه آنها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات این آئین نامه هستند .  
-    شرایط استخدامی
-     مقررات ورود به خدمت در ماده 11 تا 21 تبیین گردیده است :
ماده 11 - داوطلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند :
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب - حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود .
پ - انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم .
ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن .
ث - تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ج - عدم اعتیاد به مواد مخدر .
چ - داشتن دیپلم کامل متوسطه .
ح - عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی .
خ - داشتن توانایی جسمی برای انجام کاری که داوطلب استخدام آن است .
د - عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم وحسن سابقه .
تبصره 1 - شهرداری می تواند برای پستهای بلاتصدی سازمانی در مشاغل تخصصی با تصویب شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نماید .
تبصره 2 - فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شهرداریها اجراء خواهد شد .
تبصره 3 - برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی ، شهرداری می تواند با تصویب شورا داوطلبان استخدام را با داشتن گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی استخدام نماید .
تبصره 4 - کسانی که مجددا" به استخدام شهرداری در می آیند مشمول محدودیت حداکثر سن موضوع بند ( ب ) این ماده نخواهند بود مشروط بر اینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز ننماید .
تبصره 5 - شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهای خاص ازخدمات مشاوره ای افراد متخصص یا مهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به این افراد پرداخت نماید ، ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورا ، مراتب باید به تایید وزیر کشور نیز برسد .
ماده 12 - استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه بعمل می آید .
تبصره - برگزاری امتحان ومسابقه در شهرداریها به موجب آئین نامه ای خاهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید .
ماده 13 - شهرداریها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب ، نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای تصدی پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمایند .
ماده 14 - افرادی که در ترایخ ابلاغ این آئین نامه به صورت غیر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهای وابسته هستند ودرمشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمایند ، در صورت وجود پست بلاتصدی و داشتن شرایط احراز شغل مورد نظرو حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی ، در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشدبا تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع این ماده معاف هستند .
ماده 15 - شهردارانی که بعد از تاریخ 22/11/1357 به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آنها خاتمه یافته باشد با رعایت ماده ( 11 ) این آئین نامه و دارا بودن شرایط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهردارایهای کشور استخدام شوند .
الف - خدمت آنها به علت استعفاء یا اتمام دوره قانونی خدمت ( چهارسال ) خاتمه یافته باشد .
ب - حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند .
پ - در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی ، دارای حکم قطعی برائت از مراجع ذیصلاح باشند .
ت - حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعایت سایر بندهای این ماده به یکی از شهرداریهای کشور یا سازمانهای وابسته تسلیم نمایند .
تبصره 1 - اینگونه افراد در صورت رعایت بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( پ ) این ماده وموافقت هسته گزینش از خدمت دوره آزمایشی موضوع ماده ( 18 ) این آئین نامه معاف هستند .
تبصره 2 - شهردارانی که بر اساس ماده ( 73 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - از کار بر کنار شده اند می توانند . طی مدت یک سال با تایید شورا برای یکی از پستهای بلاتصدی به استخدام شهرداری مربوط یا سایر شهرداریهای کشور درآیند .
تبصره 3 - شهردارانی که قبلا" خاتمه خدمت یافته اند و ازخاتمه خدمت آنها بیش از یک سال می گذرد می توانند با رعایت سایربندهای این ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب این آئین نامه درخواست استخدام خود را به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداریهای کشور تسلیم نمایند .
تبصره 4 - در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها ، وزارت کشور می تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام ، یا موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد پست با نام مطابق با مدرک تحصیلی متقاضی تحت یکی از عناوین کارشناس ، کاردان وکمک کارشناس اقدام نماید .
ماده 14 - شهرداریها مکلفند کارگران موردنیاز خود را که در تشکیلات مصوب نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای تصدی پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمایند .
ماده 14 - افرادی که در تاریخ ابلاغ این آئین نامه به صورت غیر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهای وابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمایند ، در صورت وجود پست بلاتصدی و داشتن شرایط احراز شغل موردنظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی ، در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع این ماده معاف هستند .
ماده 15 - شهردارانی که بعد از تاریخ 22/11/1357 به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آنها خاتمه یافته باشد با رعایت ماده ( 11 ) این آئین امه و دارا بودن شرایط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند .
الف - خدمت آنها به علت استعفاء یا اتمام دوره قانونی خدمت ( چهارسال ) خاتمه یافته باشد .
ب - حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند .
پ - در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی ، دارای حکم قطعی برائت از مراحع ذیصلاح باشند .
ت - حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعایت سایر بندهای این ماده به یکی از شهرداریهای کشور یا سازمانهای وابسته تسلیم نمایند .
تبصره 1 - این گونه افراد در صورت رعایت بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( پ ) این ماده و موافقت هسته گزینش از خدمت دوره آزمایشی موضوع ماده ( 18 ) این آئین نامه معاف هستند .
تبصره 2 - شهردارانی که بر اساس ماده ( 73 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - از کار برکنار شده اند می توانند ، طی مدت یک سال با تایید شورا برای یکی از پستهای بلاتصدی به استخدام شهدرای مربوط یا سایر شهرداریهای کشور در آیند .
تبصره 3 - شهردارانی که قبلا" خاتمه خدمت یافته اند و از خاتمه خدمت آنها بیش از یک سال می گذر می توانند با رعایت سایربندهای این ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب این آئین نامه درخواست استخدام خود را به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداریهای کشور تسلیم نمایند .
تبصره 4 - در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها ، وزارت کشور می تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام ، با موافقت سامزان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد پست با نام مطابق با مدرک تحصیلی متقاضی تحت یکی از عناوین کارشناس ، کاردان وکمک کارشناس اقدام نماید .
ماده 16 - شهرداریها مکلفند کارگران مورد نیاز خود را که در تشکیلات مصوب بعنوان کارگر ثابت شناخته شده اند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب برای تصدی پستهای سازمانی ، پس از اخذ مجوز استخدام وموافقت از وزارت کشور و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری استان با رعایت مقررات قانون کار ازبین داوطلبان واجد شرایط استخدام نمایند .
ماده 17 - جانبازانی که در تاریخ ابلاغ این آئین نامه به صورت غیر ثابت برای مشاغل کارمندی در استخدام شهرداری یاسازمانهای وابسته باشند با رعایت قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی - مصوب 1374 - و با تصویب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند .
ماده 18 - داوطلبان استخدام که در امتحان یا مسابقه ورودی پذیرفته شده اند یک دوره آزمایشی را طی می نمایند که مدت آن حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است ، هرگاه وضع خدمت و رفتارآنها در دوره خدمت آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی استخدام آنهاپس از تایید هسته گزینش ذیربط بعنوان مستخدم ثابت صادر می شود و مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود .
تبصره 1 - در صورت عدم اعلام نظر هسته گزینش ظرف مدت تعیین شده حکم استخدام قطعی مستخدمات آزمایشی صادر می شود .
تبصره 2 - افراد مشمول این ماده در طی دوره خدمت آزمایشی در حکم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق ، فوق العاده شغل و سایرمزایای پس مورد تصدی در گروه ووردی برخوردار می شوند .
تبصره 3 - به خدمت افرادی که حداکثر تا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در پست موردنظر تشخیص داده نشوند خاتمه داده می شود . به این قبیل افراد حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده وکسور بازنشستگی کسر شده پرداخت می شود .
ماده 19 - هرگاه مستخدمان رسمی و ثابت شهرداری و سازمانهای وابسته از خدمت در شهرداری یا سازمانهای وابسته استعفاءنمایند ، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعایت سایر مقررات این آئین نامه پس از اعلام نظرهسته گزینش امکان پذیر است و این گونه مستخدمان از طی دوره آزمایشی معاف هستند .
ماده 20 - صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها ( به جزشهرداری تهران ) در بدو وورد به خدمت ازلحاظ انطباق بامقررات این آئین امه موکول به تایید وزارت کشور است .
ماده 21 - شهرداری موظف است سالانه شایستگی واستعدادمستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنها منعکس نماید . این سنجش طوری صورت می گیرد که موجب ارشاد ومعرف استحقاق مستخدم برای احراز گروه و پستهای بالاتر یا لزوم گذراندان دوره کارآموزی جدید باشد
-    انواع استخدام در شهرداریها (مستخدمین رسمی – ویژه شهرداریها – قراردادیها)
-    در اییننامه فوق الاشاره ذیل ماده 2 انواع استخدام در شهرداریها را به دسته های مختلف تقسیم نموده است :
-    ماده 2 - مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی به چهار دسته بشرح زیر تقسیم می شوند :
الف - مستخدم ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - و اصلاحات بعدی آن برای تصدی یکی از پستهای سازمانی براساس آئین نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد .
ب - مستخدم رسمی که بر اساس قانون استخدام کشوری - مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن در شهرداری استخدام شده است .
پ - مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین وکار مشخص به استخدام شهرداری در می آید . مقررات استخدامی این قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجراء خواهد شد .
ت - کارگران شهرداری که مشمول قانون کار - مصوب 1369 - و اصلاحات بعدی آن هستند .
تبصره - مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداریها و تایید وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شوند .
ماده 3 - مستخدمان رسمی درصورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( 2 ) این آئین نامه مشمول مقررات این آئین نامه هستند .
ماده 4 - سازمان تفصیلی و ایحاد یا حذف پستهای سازمانی درکلیه شهرداریها با رعایت تبصره ماده ( 112 ) قانون استخدام کشوری مشمول ماده ( 54 ) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است .
ماده 5 - در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری براساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی عمل خواهد شد .

-    مراجع تصمیم گیر در مورد استخدام و ارتقاء و تبدیل وضعیت پرسنل شهرداریها

برابر ماده 6 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه شورای اداری و استخدامی شهرداری - که در این آئین نامه شورا نامیده می شود - درهر یک از استانهای کشور و همچنین در شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشکیل می گردد .
ماده 7 - اعضای شورای شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزارنفر بشرح زیر تعیین می شوند .
الف - شهردار و در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری ( رئیس شورا ) .
ب - نماینده وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) .
پ - دو نفر از مدیران یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار .
ت - مدیر کل امور شهرداریهای وزارت کشور .
ماده 8 - شورای هر استان که بر حسن اجرای این آئین نامه در شهرهای زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می کند از افراد زیر تشکیل می شود :
الف - معاون عمرانی استانداری ( رئیس شورا ) .
ب - شهردار شهر مرکز استان .
پ - مدیر کل دفتر امور شهری و روستای استانداری .
ت - یک نفر از کارشناسان خبره و ذیصلاح در امور استخدامی شهرداریها به پیشنهاد رئیس شورا و تایید استاندار .
ث - شهردار شهری که مسایل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می شود .
تبصره - دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستای استانداری مستقر می شود .
ماده 9 - شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این آئین نامه بعنوان کار گروه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ( 21 ) آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت 473ه مورخ 8/11/1370 - در شهرداریها وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز بر عهده دارد .
تبصره - جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رای مثبت رارای اعبتار است .
ماده 10 - حق الجلسه اعضای شوا به ازای هر جلسه یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان شهرداری مرکز استان تعیین می شود که از محل اعتبارات شهرداری ذیربط قابل پرداخت است .

ماده 68 - از کارافتادگی در این آئین نامه عبارت است از عدم توانایی کامل و دایمی مستخدم به انجام کار .
ماده 69 - تشخیص از کارافتادگی و سبب آن و تشخیص اینکه فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا در حین انجام وظیفه بوده است و نیز تشخیص موارد مندرج در مواد ( 49 ) و ( 50 ) حسب مورد بر عهده هیات مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یا سازمان بازنشستگی کشوری است ، در صورت اختلاف نظر ، در مورد شهرداری تهران نظر شورای تهران و در مورد سایر شهردایها نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لازم الاجراء است .
ماده 70 - در صورتی که مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی یا خدمت وظیفه عمومی بدهکار باشد ، شهرداری و بازماندگان او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف هستند .
ماده 71 - در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر ، اخذ حقوق وظیفه ممنوع است .
ماده 72 - دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشور و صندوق موسسات دولتی ، شهرداریها و سازمانهای وابسته ، انجمنهای بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی دارند و هزینه های آنهاازدرآمدهای خاص محل یتامین می شود ممنوع است ، مستخدمانی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یک از آنها مخیر هستند .
تبصره - استفاده از حقوق وظیفه پدر ومادر توما" با رعایت مقررات مربوط مجاز است .
ماده 73 - شهرداری می تواند در صورت رضایت مستخدم اعم از ثابت یات رسمی تابع قانون استخدام کشری درصدی از حقوق ماهانه او را به میزان مقرر در قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376 - و اصلاحات بعدی آن کسر و پس از افزودن معادل آن بابت سهم شهرداری مجموع آن را در حساب خاصی به نام سپرده مستخدم شهداری نزد یکی از بانکهای کشور نگهداری نماید و پس ازبازنشسته شدن ، از کارافتادگی یا فوت ، مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را به علاوه سود حاصل شده به طور یکجا به مستخدم یا وراث قانونی او بپردازد .
ماده 74 - هرگاه مستخدمی که طبق این آئین نامه از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صالح اصالتا" یا تبعا" به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا" از دریافت جقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او مانند وراث قانونی بازنشستگان موقتی رفتار میشود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیاط مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر در ماده ( 64 ) این آئین نامه پرداخت می شود .
ماده 75 - هرگاه مستخدمی که طبق این آئین نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حکم قطعی دادگاه صالح از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعدا" در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید مابه التفاوت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و وجوهی که طبق ماده ( 74 ) این آئین نامه در مدت محرومیت دریافت شده است به او پرداخت می شود .
ماده 76 - هرگاه مستخدمی که طبق این آئین نامه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه استفاده می کند در مدت یک سال حقوق باز نشستگی یا وظیفه خود را مطالبه نکند عائله او در صورتی که طبق شرایط ماده ( 64 ) این آئین نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتا" حقوق وظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت کنند ، اگر بعدا" معلوم شود مستخدم یاد شده فوت شده ، حقوق وظیفه موقت ار تاریخ فوت به طور دایم برقرار می شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول بر می گردد .
تبصره - منظور از عائله در این آئین نامه افرادی هستند که با رعایت شرایط مقرر در ماده ( 63 ) این آئین نامه از حقوق وظیفه استفاده می نمایند .
ماده 77 - توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی یا حکم قطعی دادگاه صالح فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد شد .
ماده 79 - در صورتی که خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات محل خدمت جدید مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او ، صندوق بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جدید انتقال دهد .
ماده 80 - هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع و از شمول این مقررات خارج شود وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود .
ماده 81 - صندوق بازنشستگی موضوع ماده ( 46 ) این آئین نامه - موظف است هر سه سال یک بار وضع مالی صندوق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق باز نشستگی و وظیفه بر اساس محاسبات فنی مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را به شهرداری تهران اعلام نماید تا در صورتی که صندوق با کمبود اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تامین آن اقدام نماید
ماده 82 - در صورتی که ضریب ریالی حقوق موضوع ماده ( 22 ) این آئین نامه تغییر نماید به نسبت این تغییر حقوق مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر همانند مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت افزایش می یابد .
فصل هفتم - سایر مقررات
ماده 83 - انواع مجازتها و ترتیب رسیدگی به تخلفات وتقصیرات اداری مستخدمان شهرداری همان است که در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال می شود و در این مورد شهردار تهران دارای همان اختیاراتی است که در مقررات یاد شده به رئیس موسسه مستقل دولتی تفویض شده است و این اختیارات در سایر شهرداریها با پیشنهاد شهرداری و تایید شورا اعمال می شود .
تبصره 1 - رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اعمال خواهدشد .
تبصره 2 - حداکثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسایل استخدامی مووضع ماده ( 9 ) این آئین نامه به دبیرخانه شورا یک ماه است و شورای یاد شده موظف است حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را از طریق دبیرخانه شورا به ذینفع ابلاغ نماید .
ماده 84 - مستخدمان شهرداری می توانند از خدمت شهرداری استعفاء کنند مشروط بر اینکه تصمیم خود را دو ماه قبل از استعقاء از طریق واحد متبوع به اطلاع شهرداری برسانند ، مادام که موافقت شهرداری با استعفای مستخدم به او ابلاغ نشده است او در قبال وظایفی که عهده دار است مسئول شناخته میشود .
تبصره 1 - وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود .
تبصره 2 - مستخدمی که به منظور شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی از سمت خود در شهرداری استعفاء می دهد می تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات حداکثر طی مدت دو ماه به شهرداری یا سازمان وابسته ذیربط مراجعه نماید واشتغال مجدد او منعی ندارد ، در صورتی که پست سازمانی برای ارجاع به افراد یاد شده موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آیند .
ماده 85 - در صورتی که مستخدم دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت به خدمت وی خاتمه داده می شود .
تبصره 1 - اگر مستخدم موضوع این ماده شرایط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته خواهد شد .
تبصره 2 - هر مستخدم مشمول این ماده مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت واختیارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول شهرداری قرار نگیرد می تواند شکایت خد را به ضمیمه مدارک مورد استناد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مربوط تسلیم نماید ، در صورتی که رای صادر شده حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت اعاده و مدت غیبت او موجه محسوب خواهد شد .
تبصره 3 - ایام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ تجربه ، ارتقای گروه ، بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب نیست .
ماده 86 - در صورتی که پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناس با شرایط او برای ارجاع به وی موجود نباشد مطابق قانون استخدام کشری مستخدم آماده به خدمت می شود .
ماده 87 - حقوق دوران آمادگی به خدمت به ترتیب زیر تعیین می شود :
الف - از ماه اول تا آخر ماه ششم برابر آخرین حقوق .
ب - از ماه هفتم تا پایان ماه دوازدهم نصف آخرین حقوق .
تبصره - دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود .
ماده 88 - در صورتی که در طول دوران آمادگی به خدمت پست مناسبی برای ارجاع به مستخدم موجود نباشد یا انتقال وی به سایر شهرداریها میسر نشود با او مطابق ماده ( 74 ) قانون استخدام کشوری و تبصره های اصلاحی آن رفتار می شود .
تبصره - شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی به خدمت مستخدمان ثابت و رمسی خود را به وزارت کشور ارسال نمایند . وزارت کشور نیز مکلف است هر شش ماه یک بار فهرستی ازمستخدمان یاد شده را به کلیه شهرداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند .
ماده 89 - شهرداری مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده است در صورت برائت ، از تاریخ قطعی شدن رای دادگاه به خدمت ابقاء وکلیه حقوق دوران تعلیق را به ماخذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتی که پست سازمانی برای اوخالی نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب می شود .
ماده 90 - مستخدمان ثابت شهرداری که برای نمایندگی مجلس یا احراز سمت شهردرا انتخاب یا به مقامات موضوع ماده ( 3 ) قانون استخدام کشوری منصوب می شوند تا پایان تصدی مقامات یاد شده از شهرداری هیچگونه حقوق یا مزایایی دریافت نخواهند کرد ولی این مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی سهم خود را به ماخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی به صندوق بازنشستگی مربوط بپردازند .
تبصره - شهرداری ملکف است مستخدمان یاد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستی که واجد شرایط احراز آن باشند منصوب کند ولی در صورتی که پست سازمان بلاتصدی برای ارجاع موجود نباشد آماده به خدم محسوب می شوند .
ماده 91 - مستخدمان موضوع مواد ( 143 ) و ( 144 ) قانون استخدام کشوری شاغل در شهرداری از لحاظ پرداخت حقوق ومزایا تابع مقررات این آئین نامه هستند .
ماده 92 - انتقال وماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاهها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههای یاد شده مجاز است .
تبصره 1 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدمان موضوع این ماده در مورد مستخدمان شهرداری تهران به صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و در مورد کارکنان سایر شهرداریهای کشور به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود و کلیه سوابق خدمت آنها که بابت آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر لحاظ جزء خدمت این کارکنان محسوب و با آن دسته از کارکنان که بابت سنوات خدمت آنها کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری ، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط رفتار می شود .
تبصره 2 - انتقا لکارگران شهرداریهاو سازمانهای وابسته به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته با توافق طرفین ( مبداومقصد ) بلامانع است و حق سنوات این کارگران باید توسط شهردای یاسازمان وابسته مبداء به حساب شهرداری یا سازمان وابسته مقصد واریزشود که در این صورت سوابق خدمت قبلی کارگر در محل اشتغال جدیدقابل احتساب است .
ماده 93 - انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری براساس مقررات و آئین نامه ها یمور عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت انجام می شود .
ماده 94 - مستخدم مکلف است در حدود قوانین ومقررات ، احکام و دستورات روسای مافوق خود را در حدود وظایف و اختیارات خود اجراء نماید ، اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است به صورت کتبی مغایرت دستور را به مافوق اطلاع دهد ، در صوتر یکه بعد از این اطلاع مقام بالاتر به صورت کتبی بر اجرای دستور خود تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر شده خواهد بود .
ماده 95 - شهرداری نمی تواندمشمولان این آئین نامه را جز در موارد مصرح از پست سازمانی خود بر کنار کند ، مگر اینکه با تایید شورا بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نماید .
ماده 96 - وزارت کشور ملکف است دستورالعملهای لازم برای اجرای این آئین نامه را که چگونگی تهیه و تصویب آن پیش بینی نشده است تنظیم نماید و پس از تایید سامزان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجراء درآورده مادام که این آئین نامه ه و دستورالعملها تهیه نشده آئین نامه ها و دستورالعملهای فعلی موردعمل شهرداریها و سازمانهای وابسته نافذ هستند .
ماده 97 - وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه است .
ماده 98 - در مواردی که این آئین نامه مسکوت است براساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ و پرداخت کارکنان دولت عمل می شود .
ماده 99 - تصویبنامه شماره 17570/ت 157 مورخ 2/3/1368 و سایر مقررا مغایر با این آئین نامه لغو می شوند .
بخش سوم : پرسش و پاسخهای استخدامی
 سئوالات متداول مرحله ثبت نام و آزمون ها
 
1-تعریف افراد بومی: داوطلبان در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل بومی تلقی می‌گردند:
الف: محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد درخواست برای استخدامی یکی باشد.
محل جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران عبارتند از شهر تهران- اسلامشهر – شهرری
ب: حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محل مورد تقاضای استخدام گذرانده باشد.
ج:فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنان (اعم از ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامی یکی باشد.
 
2-آیا سکونت داوطلب در شهرهای تهران، اسلامشهر و یا شهرری به معنی بومی بودن است؟
خیر، افراد فقط در صورت داشتن شرایط مندرج درسؤال اول بومی تلقی می‌شوند.
 
3-اولویت افراد بومی چگونه است؟
داوطلبان بومی در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی تا سقف 50% از مجوزهای استخدامی مربوطه از اولویت لازم برخوردار میشوند. بطور مثال اگر در یک رشته شغلی تعداد مورد نیاز 20 نفر باشد تعداد 10 نفر (50%) از افراد بومی که حدنصاب امتیاز لازم را کسب کرده باشند قبول میشوند.
 
4-شرایط قبولی داوطلبان در آزمون کتبی به چه نحو است؟
کسب حداقل 60% نمره آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) از شرایط قبولی در آزمون کتبی می‌باشد.
ایثارگران و افراد معلول در سقف سهمیه مقرر از کسب حداقل 60% نمره آزمون معاف هستند.
 
5-نمره نهایی داوطلب چگونه تعیین می‌شود.
نمره نهایی هر داوطلب میانگین نمرات آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و ‌آزمون مصاحبه (تخصصی و عملی) می‌باشد.
 
6-حدنصاب نمره مصاحبه تخصصی به چه میزان است؟
داوطلبان باید 50% نمره مصاحبه تخصصی را کسب نمایند در غیر اینصورت از ادامه مراحل استخدام باز خواهند ماند.
 
7-استفاده از افراد قبولشده ذخیره به چه نحوی است؟
در صورتیکه از افراد قبول شده اصلی انصراف و یا استخدام آنان مورد تائید هسته گزینش قرار نگیرد از افراد ذخیره بترتیب امتیاز استفاده میشود. در غیر اینصورت از افراد قبول شده ذخیره استفاده نخواهد شد.
 
8-پس از چه مدتی نتیجه آزمون کتبی اعلام میشود؟
نتیجه آزمون کتبی حداقل 20 تا 30 روز از تاریخ برگزاری آزمون از طریق سایت اعلام میشود.
 
9-نتیجه نهایی آزمون چه موقعی اعلام میشود؟
نتیجه نهایی آزمون نیز حداقل 20 تا 30 روز پس از برگزاری مصاحبه تخصصی کلیه رشته‌های شغلی می‌باشد.
 
10-آیا افراد قبولشده ذخیره در آزمونهای بعدی از اولویت برخوردار میشوند؟
خیر-افراد قبولشده ذخیره در آزمونهای بعدی از هیچ اولویتی برخوردار نیستند قبول شدن در آزمون استخدامی منوط به کسب حدنصاب امتیاز لازم میباشد.
 
11-آیا افرادیکه در استخدام رسمی، پیمانی و یا بصورت قراردادی در دستگاههای دولتی اشتغال بکار دارند می‌توانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند.
خیر، داوطلبان در زمان ثبت نام نباید در استخدام دستگاههای دولتی باشند اگر فردی که در استخدام (رسمی، پیمانی، قراردادی) دستگاه دولتی می‌باشد بخواهد در آزمون دانشگاه شرکت نماید باید ابتدا رابطه استخدامی خود را با دستگاه متبوع قطع سپس در آزمون ثبت نام نماید. اگر این فرد بدون قطع رابطه استخدامی در آزمون شرکت و پس از قبول شدن مبادرت به قطع رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع خود بنماید استخدام این فرد لغو و بلا اثر خواهد شد. زیرا ملاک زمان ثبت نام است نه زمان قبول شدن در آزمون.
 
 
12-نحوه و شرایط مصاحبه تخصصی چگونه است؟
مصاحبه تخصصی هر رشته شغلی دارای معیار و ضابطه و شاخصهایی می‌باشد که این معیار و شاخصها قبل از برگزاری مصاحبه توسط کمیته آزمون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از تائید جهت اجرای مصاحبه در اختیار مصاحبه گران قرار می‌گیرد لازم به ذکر است این معیار و شاخصها برای کلیه داوطلبان یک رشته شغلی بطور یکسان اعمال می‌شود.
 
13-شرایط شرکت نیروهای طرحی در آزمون چگونه است؟
همانطور که در مفاد آگهی استخدام نیز تصریح شده است فقط افرادیکه در حین انجام طرح در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند می توانند در آزمون شرکت نمایند. نیروهای طرحی سایر دانشگاهها مجاز به شرکت در آزمون این دانشگاه نیستند.
 
14-آیا نیروهای طرحی دانشگاه در آزمون استخدامی از اولویت برخوردار هستند؟
نیروهای طرحی این دانشگاه فقط مجاز به شرکت در آزمون هستند و هیچ اولویتی برای این داوطلبان در نظر گرفته نشده است.
 
15-آیا پس از قبول شدن و تائید هسته گزینش امکان ممانعت از استخدام توسط کارگزینی (اداره استخدام) وجود دارد؟
باطلاع میرساند طی مراحل استخدامی داوطلبان براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام می‌باشد و مدارک مورد نیاز پس از تائید هسته گزینش از داوطلبان اخذ میشود لذا پس از بررسی مدارک چنانچه مشخص شود داوطلب در زمان ثبت نام واجد شرایط جهت شرکت در آزمون نبوده موضوع استخدام وی منتفی خواهد شد.
بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود در زمان ثبت نام مفاد آگهی را بطور دقیق مطالعه و در صورت داشتن شرایط مبادرت به ثبت نام نمایند و اطلاعات خود را بطور دقیق و صحیح در فرم ثبت نام درج نماید.
 
16-آیا فیش واریزی حق ثبت نام داوطلبان جزء مدارک مورد نیاز از داوطلبان اخذ خواهد شد؟
اصل رسید بانکی (فیش واریزی حق ثبت نام در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی) در زمان دریافت مدارک از داوطلب اخذ خواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه می‌شود اصل فیش واریزی را نزد خود نگهداری و درهنگام ارائه مدارک تحویل کارشناس مربوطه نمایند.
در صورتیکه‌ داوطلب در هنگام تحویل مدارک به هر دلیل فیش واریزی خود را ارئه ننماید از استخدام وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
17-چگونه می توانم انصراف دهم؟
در صورتی که هنوز در مصاحبه تخصصی شرکت نکرده اید عدم شرکت شما در این مصاحبه انصراف تلقی می شود اما اگر از افراد قبول شده اصلی یا ذخیره نهایی(مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی) هستید باید به واحد استخدام مراجعه و کتباٌ انصراف خود را اعلام نمایید .
– قسمت اداری دانشگاه روزهای پنجشنبه تعطیل است .
18-با توجه به طولانی زمان مراحل استخدام اگر سازمانی بخواهد با ما قرارداد ببنددتکلیف ما چیست ؟
اشتغال شما درشرکتها و سازمانهای غیر دولتی مانع استخدام نیست ولی پس از استخدام لزوماً باید در ساعات موظف کاری و شیفتهای تعیین شده در محل کار حضور یابید  .
 
 

•    نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر داوطلبان آزمون استخدامی شهرداری می توانند کارت ورود به جلسه آزمون مذکور را از ساعت 12:00 امروز سه شنبه 20/10/90 از سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به آدرس http://register.omorshahrdari.ir دریافت نمایند..
مشاوره/ سلام پس چرا من هر بار که به شهرداری سر میزنم اصلا هیچ خبری از استخدامی نیست و به من می گویند استخدامی نداریم؟
سلام پس چرا من هر بار که به شهرداری سر میزنم اصلا هیچ خبری از استخدامی نیست و به من می گویند استخدامی نداریم؟
•    پرسش و پاسخ سلام پس چرا من هر بار که به شهرداری سر میزنم اصلا هیچ خبری از استخدامی نیست و به من می گویند استخدامی نداریم؟   ؟
مشاوره/ سلام - برای استخدام در شهرداریها در کدام قسمت سایت باید فرم ÷ر کرد یا از کجا اقدام کرد، لطفاٌ راهنمایی کنید من از |پارسال پی گیر این استخدام هستم.
•    پرسش و پاسخ سلام - برای استخدام در شهرداریها در کدام قسمت سایت باید فرم ÷ر کرد یا از کجا اقدام کرد، لطفاٌ راهنمایی کنید من از |پارسال پی گیر این استخدام هستم.  ؟ با سلام استخدام در شهرداری ها از طریق مدیریت منابع انسانی هر شهرداری واز طریق آزمون صورت می گیرد.بهتر است با شهرداری مربوطه ارتباط برقرار نموده وکسب اطلاع نمائید.
توضیحات کاربران بر روی محتوا/ توضیحات کاربر
سلام.چرا فرم استخدامی و شرایط مورد نیاز برای استخدامی شهرداری شهرستان مرند موجور ن
•    نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر سلام.چرا فرم استخدامی و شرایط مورد نیاز برای استخدامی شهرداری شهرستان مرند موجور نیست ؟ ثبت کننده: وحید جلیل زاده تاریخ ثبت: 1390/06/16
مشاوره/ سلام خسته نباشید بنده میخواهم ازمون استخدامی شرکت کنم اگه امکان داره کتابهای خوبی درزمینه حسابداری مالی وحسابداری صنعتی وحسابرسی به من معرفی کنید ضمنامن لیسانس حسابداری هستم.
سلام خسته نباشید بنده میخواهم ازمون استخدامی شرکت کنم اگه امکان داره کتابهای خوبی درزمینه حسابداری مالی وحسابداری صنعتی وحسابرسی به من معرفی کنید ضمنامن لیسانس حسابداری هستم.
•    پرسش و پاسخ سلام خسته نباشید بنده میخواهم ازمون استخدامی شرکت کنم اگه امکان داره کتابهای خوبی درزمینه حسابداری مالی وحسابداری صنعتی وحسابرسی به من معرفی کنید ضمنامن لیسانس حسابداری هستم.  ؟ با سلام مفاد آزمون استخدامی همان مطالبی است که در دوره تحصیل مورد مطالعه قرار گرفته است، ولی با این حال شما می توانید منابع خوبی را در هفته نامه بازار کار پیدا کنید.   
مشاوره/ با سلام من رشتم الهیات فقه و مبانی حقوق هست نیمسال اول 91 .92 فارغ التحصیل میشم میخواستم بپرسم میتونم در آزمون اسناد رسمی 91 شرکت کنم ؟ آزمون استخدامی دادگستری91 چطور ؟
•    پرسش و پاسخ با سلام من رشتم الهیات فقه و مبانی حقوق هست نیمسال اول 91 .92 فارغ التحصیل میشم میخواستم بپرسم میتونم در آزمون اسناد رسمی 91 شرکت کنم ؟ آزمون استخدامی دادگستری91 چطور ؟   ؟ باسلام باید مدرک فارغ التحصیلی وکارت پایان خدمت داشته باشید.
مشاوره/ با سلام خسته نباشیدآیا فرزند بازنشستگان شهرداری برای جذب نیرو در شهداری امتیازی قائل هستند یا فرقی ندارد و یا در قوانین شهداری قانونی هست که فرزند می تواند جای پدر خود را در شهرداری بگیرد
•    پرسش و پاسخ با سلام خسته نباشیدآیا فرزند بازنشستگان شهرداری برای جذب نیرو در شهداری امتیازی قائل هستند یا فرقی ندارد و یا در قوانین شهداری قانونی هست که فرزند می تواند جای پدر خود را در شهرداری بگیرد   ؟ با سلام به صورت صریح ذکر نشده است اما می توانند حمایت های لازم را به صورت ضمنی برای فرزندان افراد بازنشسته متعلق به شهرداری داشته باشند که بسته به مورد سازمان تحت نظر شهرداری(نظیر آتش نشانی وخدمات موتوری)
•    با سلام به صورت صریح ذکر نشده است اما می توانند حمایت های لازم را به صورت ضمنی برای فرزندان افراد بازنشسته متعلق به شهرداری داشته باشند که بسته به مورد سازمان تحت نظر شهرداری(نظیر آتش نشانی وخدمات موتوری) ویا خود شهرداری مناطق می توانید از قسمت مدیریت منابع انسانی شهرداری سوال نمائید.
توضیحات کاربران بر روی محتوا/
•    نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر با سلام زمان آزمون استخدامی قوه قضاییه با آزمون کانون وکلا تداخل دارد، و این باعث ایجاد مشکل برای داوطلبان این دو آزمون گشته است به خصوص برای داوطلبان رشته¬های حقوقی که ناگزیرند در یکی از این دو آزمون شرکت نمایند و این در حالی است که برای شرکت در آزمون کانون مبلغ 60هزار تومان پرداخت نموده¬اند. لطفاً به این موضوع رسیدگی نمایید. با تشکر
مشاوره/ چرا شهرداریها با این همه حساسیت و ابلاغ صریح مصوبه اخیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان ممانعت کرده واقدام لازم را بعمل نمی آورد؟و اعلام میدارند که شهرداریها طبق قانون مدیریت خدمات کشوری اداره نمیشوند بنابراین شهرداری مشمول این مصوبه نمیشود. در صورتیکه بغیر از این مورد هرچی بخشنامه . مصوبه ابلاغ میشود همگی شامل شهرداری میشود . بالاخره شهرداری مرغ است یا شترمرغ؟
•    پرسش و پاسخ چرا شهرداریها با این همه حساسیت و ابلاغ صریح مصوبه اخیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان ممانعت کرده واقدام لازم را بعمل نمی آورد؟و اعلام میدارند که شهرداریها طبق قانون مدیریت خدمات کشوری اداره نمیشوند بنابراین شهرداری مشمول این مصوبه نمیشود. در صورتیکه بغیر از این مورد هرچی بخشنامه . مصوبه ابلاغ میشود همگی شامل شهرداری میشود . بالاخره شهرداری مرغ است یا شترمرغ؟  ؟ با سلام بله درست است
•    ل این مصوبه نمیشود. در صورتیکه بغیر از این مورد هرچی بخشنامه . مصوبه ابلاغ میشود همگی شامل شهرداری میشود . بالاخره شهرداری مرغ است یا شترمرغ؟  ؟ با سلام بله درست است .به هر حال هر چی به نفع شهرداری باشه اون هستند.
مشاوره/ با سلام لرای استخدام درشهرداری فرم ثبت نام را ازکجا دریافت کنم
•    پرسش و پاسخ با سلام لرای استخدام درشهرداری فرم ثبت نام را ازکجا دریافت کنم  ؟ با سلام کاربر گرامی پاسخ قبلا ارائه شده است.در این خصوص بهتر است به صورت مستقیم و رو در رو با شهرداری مربوطه تماس داشته باشید وحتی مسولین مربوطه را ملاقات و وقتی را برای دیدار با آنها اختصاص دهید .همچنین پرسش از کارکنان آنجا از کم وکیف برگزاری آزمون واحیانا نحوه دریافت فرم های مربوطه فقط وفقط به صورت حضور مستقیم در شهرداری مربوطه قاب

توضیحات کاربر, توضیحات کاربر, سلام خسته نباشید بنده میخواهم ازمون استخدامی شرکت کنم اگه امکان داره کتابهای خوبی درزمینه حسابداری مالی وحسابداری صنعتی وحسابرسی به من معرفی کنید ضمنامن لیسانس حسابداری هستم., با سلام من رشتم الهیات فقه و مبانی حقوق هست نیمسال اول 91 .92 فارغ التحصیل میشم میخواستم بپرسم میتونم در آزمون اسناد رسمی 91 شرکت کنم ؟ آزمون استخدامی, با سلام خسته نباشیدآیا فرزند بازنشستگان شهرداری برای جذب نیرو در شهداری امتیازی قائل هستند یا فرقی ندارد و یا در قوانین شهداری قانونی هست که فرزند می تواند جای پدر خود را در شهرداری بگیرد , توضیحات کاربر, چرا شهرداریها با این همه حساسیت و ابلاغ صریح مصوبه اخیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان ممانعت کرده واقدام لازم را بعمل نمی آورد؟و اعلام میدارند که ش
-    مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به شکایت استخدامی
-    
حالات استخدامی
- حالات استخدامی
مطابق ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان رسمی ممکن است در یکی از حالات اشتغال، آماده به ‌خدمت، انتقال، مأموریت، انفصال موقت، انفصال دایم، اخراج، استعفاء و بازخرید قرار داشته باشند.[1] به نظر می‌رسد علیرغم ظاهر الفاظ قانون که حالات ذیل را فقط در مورد کارمندان رسمی متصور می‌داند، می‌توان اذعان داشت از لحاظ عملی این حالات در خصوص کارمندان آزمایشی و پیمانی نیز صدق می‌کند.  
-1 حالت اشتغال
برابر بند الف ماده 120 ق.م.خ.ک، اشتغال به عنوان یکی از حالات کارمندان رسمی بیان شده است. اشتغال حالتی است که کارمند در یکی از پست‌های سازمانی به طور مستمر انجام وظیفه می‌کند.
البته ممکن است مستخدم به طور عملی در حال انجام کار مربوط به پست سازمانی خود نباشد، مانند مدتی که مستخدم در مرخصی استحقاقی، استعلاجی، غیبت موجه و تعلیق منتهی به برائت بسر می‌برد. این موارد تا زمانی که مستخدم در پست سازمانی خود قرار دارد، خللی به حالت اشتغال وارد نمی‌آورد.
-2- حالت آماده به خدمت
بند ج ماده 120 ق.م.خ.ک آمادگی به خدمت را به عنوان یکی از حالات استخدامی بیان کرده است. آمادگی به خدمت حالت مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است
مدت آمادگی به خدمت حداکثر یک سال است. حال چنانچه در پایان این مدت پست سازمانی وجود داشته و مستخدم آماده به خدمت در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارد جذب گردد، حالت آماده به خدمت وی تبدیل به حالت اشتغال می‌شود. لیکن چنانچه تا پایان مدت مذکور جذب مستخدم به دلیل فقدان پست سازمانی میسر نگردد، کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این‌ صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.  
لازم به توضیح است، در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه کارمندان رسمی در یکی از موارد زیر به حالت آماده به خدمت در می‌آیند:
الف- انحلال دستگاه اجرایی ذی‌ربط: چنانچه دستگاه‌ها و یا نهادهای اجرایی بر اساس قوانین ومصوبات دولتی منحل گردند، مستخدمین آنها به حالت آماده به خدمت در می‌آیند.
ب- حذف پست سازمانی کارمندان: چنانچه پست سازمانی مستخدم در راستای مصوبات دولتی و یا تغییر ساختار سازمانی دستگاه ذی‌ربط حذف گردد و پست سازمانی دیگری برای ارجاع به وی وجود نداشته باشد، مستخدم به حالت آماده به خدمت در می‌آید.
ج- فقدان پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت: وفق بند 3 ماده 122 ق.م.خ.ک، در صورت نبود پست ثابت سازمانی بعد از اتمام مأموریت، کارمند رسمی آماده به خدمت می‌شود. توضیح اینکه طبق تبصره ماده 1 آیین‌نامه مأموریت، مستخدمی که مدت مأموریت وی از 6 ماه تجاوز کند حفظ پست سازمانی وی مجاز نخواهد بود و مزایای وی منحصراً از اعتبار مؤسسه محل مأموریت پرداخت خواهد شد.
د- فقدان پست سازمانی بعد از اتمام مرخصی بدون حقوق: وفق مقررات مربوطه، در مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق، دستگاه اجرایی الزامی به حفظ پست سازمانی کارمند ندارد و در صورتی که پس از پایان مدت مرخصی پست سازمانی مناسب برای کارمند وجود نداشته باشد، به حالت آماده به خدمت در می‌آید.
ﻫ- آمادگی به خدمت بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی: کارمندان ممکن است بر اساس احکام صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و یا مراجع قضایی، آماده به خدمت شوند.
و- غیبت غیرموجه: این مورد در ق.م.خ.ک ذکر نگردیده، ولی بر اساس ماده 17 قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مستخدمی که به موجب تصمیم بالاترین مقام دستگاه اداری مطبوع خود به علت غیبت بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب اخراج می‌شود؛ در  صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که غیبت وی موجه بوده است، بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدیدنظر رسیدگی نموده و حکم قطعی خود را مبنی بر تأیید حکم اخراج یا اعاده به خدمت صادر می‌نماید. حال چنانچه غیبت مستخدم موجه شناخته شده و حکم اعاده وی به خدمت صادر گردد، ولی پست سازمانی وی به دیگری واگذار شده و پست مناسب دیگری نیز وجود نداشته باشد، باید به حالت آماده به خدمت درآید.
در پایان لازم به ذکر است، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تنها در موارد پیش بینی شده در قانون می‌توانند کارمندان خود را در حالت آمادگی به خدمت قرار دهند.
-3- حالت انتقال
ماده 120 ق.م.خ.ک انتقال را به عنوان یکی دیگر از حالات استخدامی بیان کرده، اما تعریفی از آن ارائه نداده است. اما با توجه به ماده 10 ق.ا.ک می‌توان گفت: «انتقال حالتی است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بدون آنکه جریان استخدام وی قطع شود، با حفظ سوابق خدمتی به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر درآید.» ضمناً ماده 121 ق.م.خ.ک نحوه انتقال را به آیین نامه اجرایی موکول کرده است.
مطابق آیین‌نامه اجرایی، انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت می‌گیرد. از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامی دستگاه مقصد و پست یا شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می‌شود، با وی رفتار خواهد شد. بنابراین پس از انتقال، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفاً از طریق دستگاه مقصد پرداخت خواهد شد.
-4- حالت مأموریت
 بند د ماده 120 ق.م.خ.ک از مأموریت به عنوان یکی از حالات استخدامی نام برده است. مأموریت وضع کارمندی است که به طور موقت متصدی وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی خود گردیده و یا از طرف دستگاه متبوع خود برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی و یا خدمت ‌در یکی از سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ق.م.خ.ک اعزام می‌گردد.
وفق مقررات آیین‌نامه اجرایی، مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول ق.م.خ.ک به دستگاه‌های دیگر مشمول این قانون، با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و حداکثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است. همچنین مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول ق.م.خ.ک به دستگاه دیگر مشمول، به مدت بیش از 6 ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های وی حسب توافق دستگاه‌های ذیربط خواهد بود. این قبیل مأموریت‌ها در مقاطع حداکثر یک ساله صورت می‌گیرد.
-5- انفصال موقت
بند ﻫ ماده 120 ق.م.خ.ک یکی از حالات استخدام رسمی را انفصال موقت به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام کرده است. برابر ماده 124 ق.ا.ک، حالت انفصال موقت وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. اصولاً محکومیت به انفصال موقت در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به صورت مجازات اصلی و در دادگاه کیفری به صورت مجازات تبعی است.
-6- انفصال دائم
 حالت انفصال دائم در بند ﻫ ماده 122 ق.م.خ.ک پیش بینی شده، اما تعریفی از آن ارائه نشده است. برابر بند ر ماده 124 ق.ا.ک، حال انفصال دائم وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی از طرف دادگاه کیفری ممکن است اصالتاً یا تبعاً باشد. ولی دادگاه اداری فقط می‌تواند اصالتاً مستخدم را از خدمات دولتی منفصل کند. انفصال دائم شدیدترین مجازات اداری است که در بند ک  ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده است.
-7- اخراج
طبق بند ﻫ ماده 120 ق.م.خ.ک، یکی از حالت‌های استخدامی اخراج کارمند به دلیل احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. البته باید توجه داشت، اخراج فقط منجر به منفک شدن مستخدم از دستگاه متبوع می‌شود و وی می‌تواند به خدمت سایر دستگاه‌های دولتی درآید؛ برخلاف انفصال دائم که مستخدم از خدمت در کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی محروم می‌شود.
-8- استعفاء
بند و ماده 120 ق.م.خ.ک، استعفاء را یکی از حالات استخدامی برشمرده است. استعفاء وضع مستخدمی است که طبق ماده از خدمت مستعفی شده است.
لازم به ذکر است، با توجه به سکوت ق.م.خ.ک در خصوص چگونگی استعفاء، می‌توان ادعا نمود مقررات ماده 64 ق.ا.ک در این رابطه همچنان پا برجاست. مطابق ماده مذکور، مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند. البته در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نبوده و استعفاء از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام نماید؛ اگر تا پایان یک ماه رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد، این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی شده و مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفاء، به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
بنابراین اگرچه ابتکار استعفاء با مستخدم است، اما تأثیر حقوقی آن منوط به قبول استعفاء از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و یا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمن اینکه مستخدم می‌تواند پیش از به جریان افتادن استعفاء، آن را پس بگیرد.
-9- بازخریدی
بازخریدی طبق بند و ماده 120 ق.م.خ.ک یکی از حالات استخدامی است. از نقطه نظر قانونی، بازخریدی وضع کارمندی است که سابقه خدمت او از طرف دولت خریداری و از خدمت معاف می‌گردد.
مطابق مقررات ق.م.خ.ک، کارمندان در موارد زیر در حالت بازخرید خدمت قرار می‌گیرند:
- تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار گردد.
- نتایج ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب، ضعیف باشد.
- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری حکم به بازخرید خدمت مستخدم صادر نمایند.
- کارمندان تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند، می‌توانند تقاضای بازخریدی نمایند.
- عدم اشتغال در پایان مدت آمادگی به خدمت، در صورتی که کارمند شرایط بازنشستگی را نداشته باشد.
________________________________________
[1] - البته حالات دیگری مانند مرخصی، بازنشستگی و ... نیز در مورد کارمندان متصور است که در این مجال ذکری از آنها نمی‌رود. علاقمندان برای ملاحظه تعاریف و مسایل مرتبط با سایر حالات استخدامی که در اینجا ذکر نمی‌شود، می‌توانند به کتب حقوق اداری اساتیدی نظیر ابوالحمید عبدالحمد، منوچهر طباطبائی مؤتمنی و محمد امامی مراجعه نمایند.